Decarbonization of the Czech automotive industry

After the successful delivery of last year’s project focused on the decarbonization of the Czech automotive industry, the climate team of EUROPEUM Institute for European Policy leads its second round. This time, the project aims to use already acquired knowledge, contacts and resources to help create a conducive environment for discussion between the representatives of the industry and the public sector. It will also contribute to our understanding of the decarbonization pathways through evidence-based research. Lastly, the project aims to raise social awareness about the challenges and opportunities presented by the transition of the automotive industry by organizing events and media briefings. This year’s project will be shaped by the Czech Presidency of the European Council in the second half of the year.

Zjistit více

Policy Brief: The future of natural gas in the EU

A Policy Brief on the future of natural gas in the European Union was produced during a study visit to the Brussels office of Think Visegrad. The author of the brief, Agata Łoskot-Strachota, focuses on the current market crisis, which has raised questions about the role of gas in the decarbonisation process, as well as the cost and security of supply, and highlights the need for a common gas strategy that is in line with the objectives of the Green Deal, but also responds to short-term challenges.

Zjistit více PDF

Policy Brief: The future of natural gas in the EU

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikl Policy Brief zabývající se budoucností zemního plynu v Evropské unii. Autorka článku, Agata Łoskot-Strachota, se v textu zaměřuje na současnou krizi na trhu, která vyvolala otázky o úloze plynu v procesu dekarbonizace, jakož i o nákladech a bezpečnosti jeho dodáve, a zdůrazňuje potřebu společné strategie v oblasti plynu, která by byla v souladu s cíli Zelené dohody, ale zároveň reagovala na krátkodobé výzvy.

Zjistit více PDF

POLICY BRIEF: French presidency of the EU and Strategic Compass: More EU military missions to come?

Our researcher Vojtěch Freitag, in his article "French presidency of the EU and Strategic Compass: More EU military missions to come?", writes about France and its presidency of the European Union. France has put forward its vision of the next year EU agenda with a strong emphasis on EU sovereignty.

Zjistit více

POLICY BRIEF: Francouzské předsednictví EU a strategický kompas: Další vojenské mise EU?

Náš výzkumník Vojtěch Freitag ve svém článku ""Francouzské předsednictví EU a strategický kompas: Další vojenské mise EU?" píše o Francii a jejím předsednictví Evropské unie. Toto předsednictví Francie předložila svou vizi agendy EU na příští rok se silným důrazem na suverenitu EU.

Zjistit více

Policy Brief: Reducing poverty in the Visegrad countries

As part of a study visit to the Brussels office of the Think Visegrad platform, a publication by Tamáš Boros was created, which focuses on the issue of poverty in the Visegrad countries. The document outlines the current situation in the region, as despite robust economic growth in the V4 countries, unemployment is still much higher than in Western Europe.

Zjistit více PDF

Policy Brief: Snižování chudoby v zemích Visegrádu

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikla publikace Tamáše Borose, která se zaměřuje na problematiku chudoby v zemích Visegrádu. Dokument přibližuje současnou situaci v tomto regionu, jelikož i přes robustní ekonomický růst v zemích V4 je stále nezaměstnanost mnohem vyšší, než v zemích západní Evropy.

Zjistit více PDF

Policy Brief: Black Sea Synergy: Adopting a Holistic Approach to Maritime Security

As part of a study visit to the Brussels office of Think Visegrad, a publication by Michael van Ginkel was published, focusing on prosperity and security in the Black Sea region. The document provides an overview of the current situation in the region, possible threats, and ways to prevent them. The author of the paper recommends adopting a holistic approach to maritime security and describes priority areas that could benefit from increased synergies in the Black Sea region.

Zjistit více

Policy Brief: Synergie Černého moře: Přijetí holistického přístupu k námořní bezpečnosti

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikla publikace Michaela van Ginkela, který se zaměřuje na prosperitu a bezpečnost v oblasti Černého moře. Dokument podává přehled o současné situaci v tomto regionu, možných hrozbách, a způsobech, jak jim předejít. Autor článku doporučuje osvojení holistického přístupu k námořní bezpečnosti a popisuje prioritní oblasti, které by ze zvýšené synergie v černomořské oblasti mohly profitovat.

Zjistit více

Policy Brief: Responding to China's connectivity agenda in EU's Neighborhood: a Central European perspective

A Policy Brief on the appropriate response of Central European countries to China's expansion in the EU neighbourhood was produced during a study visit to the Brussels office of the Think Visegrad platform. The author of the paper, Jakub Jakóbowski, focuses on the possibilities of engaging Central Europe in the EU's global connectivity agenda, implemented under the Global Gateway initiative. He highlights links with the Western Balkans and the Eastern Partnership as an indispensable element of Central European connectivity.

Zjistit více