INVITATION: Café Evropa online: Poland versus the EU - where is the Polish government heading?

We invite you to the first debate of the Café Evropa series of this year, this time on the topic: "Poland versus the EU - where is the Polish government heading?". The debate will take place on February 1st at 5:30 pm online on our Facebook page. What steps is the EU taking in relation to Poland and should it take tougher action? Wouldn't such a step interfere too much with national competences? What tools can the EU use against Poland and what role does the Polish National Recovery Plan play in this situation? How real is Polexit - Poland's withdrawal from the EU?

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Polsko versus EU - kam kráčí polská vláda

Zveme vás na první letošní debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Polsko versus EU – kam kráčí polská vláda?". Debata se uskuteční 1. února v 17:30 online na naší Facebookové stránce. Jaké kroky EU činí ve vztahu k Polsku a měla by zakročit tvrdším způsobem? Nebyl by takový zákrok přílišným zásahem do národních pravomocí? Jaké nástroje může EU proti Polsku použít a jakou roli v dané situaci hraje polský národní plán obnovy? Jak reálný je Polexit – vystoupení Polska z EU?

Zjistit více

Café Evropa report 2021

dont publish

Zjistit více PDF

Café Evropa zpráva 2021

nepublikovat

Zjistit více PDF

INVITATION: Café Evropa online: Common European Defense

We would love to invite you to another debate within the Café Evropa series, called: "Common European Defense - is cooperation between the armies and the defense industry in the EU countries successful and sufficiently effective?" Although the idea of a common European army has appeared more frequently than ever in the statements of various European politicians in recent years, in reality this possibility is relatively unlikely in the foreseeable future. Is the European Union self-sufficient in terms of raw materials or supply chains? What is the attitude of the Member States of the Union to deepening defense cooperation? And where is European defense actually heading?

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Společná evropská obrana

Zveme Vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Společná evropská obrana – je spolupráce armád a obranného průmyslu v zemích EU úspěšná a dostatečně efektivní?" Debata se uskuteční 15. prosince v 17:30. I když se v posledních letech ve vyjádřeních různých evropských politiků myšlenka společné evropské armády vyskytuje častěji než kdy předtím, v reálu je tato možnost v dohledné době poměrně nepravděpodobná. Je Evropská unie soběstačná, co se týče surovin nebo dodavatelských řetězů? Jaké jsou postoje členských státu Unie k prohlubování spolupráce v obraně? A kam vlastně evropská obrana směřuje?

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: Artificial Intelligence - why does it need to be regulated and what impact will these regulations have on European citizens and

Although the EU is aware of the enormous benefits of AI in the daily lives of European citizens, its current low level of regulation could cause significant problems in the future. That is why, as part of its efforts to strengthen trustworthy AI, the European Commission approved the long-awaited Regulation on an European approach to AI in April 2021. We invite you to another Café Evropa debate, this time on the topic of artificial intelligence. The debate will take place on December 9 at 17:30 online on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Umělá inteligence – proč je nutné ji regulovat, a jaký dopad budou mít tyto regulace na evropské občany a podniky?

Ačkoliv si je EU vědoma obrovských přínosů umělé inteligence v každodenním životě evropských občanů, její nynější nízká regulace by v budoucnu mohla způsobit nemalé problémy. Proto v rámci snah o posílení důvěryhodné umělé inteligence schválila v dubnu 2021 Evropská komise dlouho očekávané Nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci. Zveme Vás na další debatu Café Evropa, tentokrát na téma umělé inteligence. Debata proběhne ve čtvrtek 9.12. od 17:30 online na našem Facebooku.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: The adoption of the euro in the Czech Republic - when will be the right time?

By joining the EU, Czechia has committed itself, among other things, to adopt the common European currency - the euro. However, this commitment is not specified in time. Not only whether Czechia is ready for the introduction of the euro will be another of the Café Evropa debates. The debate will take place on Monday 6.12. from 17:30 online on our Facebook.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Zavedení eura v Česku – kdy bude ten správný čas?

Vstupem do EU se Česko mimo jiné zavázalo k přijetí společné evropské měny – eura. Tento závazek však není blíže časově specifikován. Nejen o tom, jestli je Česko na zavedení eura připravené bude další z debat Café Evropa. Debata proběhne v pondělí 6.12. od 17:30 online na našem Facebooku.

Zjistit více