INVITATION: The Czech Republic's position in the EU after the elections - what direction will it take?

A new government will lead the Czech Republic after the recent elections. It will have to face domestic challenges such as high inflation and rapidly growing national debt, the transition to a low-carbon economy and the issue of affordable housing. At the same time, however, the Czech government will also face many important issues with European implications. The future direction of the Czech Republic within the EU will be another topic of Café Evropa debates.

Show more

POZVÁNKA: Pozice Česka v EU po volbách – jakým směrem se bude ubírat?

Česko po nedávných volbách povede nová vláda. Ta bude muset čelit domácím výzvám, jako je vysoká inflace a rychle rostoucí státní dluh, přechod na nízkouhlíkové hospodářství či otázka dostupného bydlení. Zároveň však českou vládu čeká i mnoho důležitých otázek s evropským přesahem.

Show more

INVITATION: Electric cars - a trend for the future or devastation for the automotive industry in Europe?

As part of the fight against climate change and its effects, EU countries have committed themselves to achieve carbon neutrality by 2050. In addition to several other measures, the European Commission is also proposing that, from 2035, only non-carbon cars be sold in the EU. Electromobility and its impact on the automotive industry will be another topic of Café Evropa debates.

Show more

POZVÁNKA: Elektromobily – jasný trend budoucnosti, či zkáza pro automobilový průmysl v Evropě?

V rámci boje proti klimatické změně a jejím dopadům se státy EU zavázaly dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Vedle řady dalších opatření Evropská komise také navrhuje, aby se od roku 2035 v EU prodávala jen auta neprodukující emise oxidu uhličitého. O tématu elektromobility a o jejích dopadech na automobilový průmysl bude další z debat Café Evropa.

Show more

INVITATION: Civic education in Czech schools - a priority for all or a "Cinderella" in school timetables?

Citizens today live in constantly and rapidly changing social and political conditions and face increasing threats to fundamental values such as peace, freedom, equality and human rights. The impact of civic education and how it is conceived in Czech schools will be the topic of the next Café Evropa debate.

Show more

POZVÁNKA: Občanská výchova v českých školách - priorita všech, či "Popelka" v rámci školních rozvrhů?

Občané dnes žijí v neustále a rychle se měnících společenských a politických podmínkách a potýkají se s narůstajícím ohrožením základních hodnot jako mír, svoboda, rovnost a lidská práva. O tom, jaký vliv má občanská výchova a jak je v českých školách pojata bude tématem další debaty Café Evropa.

Show more

INVITATION: State of the European Union speech 2021 - how does young generation evaluate the direction od the EU?

We kindly invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic: "State of the European Union speech 2021 - how does young generation evaluate the direction od the EU?"

Show more

POZVÁNKA: Projev o stavu Evropské unie 2021 – jak hodnotí směřování Unie mladá generace?

Projev o stavu Evropské unie je každoroční vystoupení předsedkyně Evropské komise na plénu Evropského parlamentu a debata s poslanci, které mapuje vývoj v EU a ukazuje její další směřování. Na vystoupení Ursuly von der Leyen budou v naší debatě reagovat zástupci mladší generace, kteří již většinu svých životů prožili jako občané EU.

Show more

INVITATION: Café Evropa Online: Consequences of environmental burdens - how to remove traces of chemical and heavy industry?

We invite you to another debate within the Café Evropa series, this time on the topic: "Consequences of environmental burdens - how to remove traces of chemical and heavy industry?" The debate is organized by the European Commission in the Czech Republic, EUROPEUM Institute for European Policy and Europe Direct Pardubice. The media partner of the debate is Deník.cz. The debate will take place online on Tuesday 31.8. from 5:30 p.m. We look forward to your participation!

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa Online: Následky ekologických zátěží – jak odstranit stopy po chemickém a těžkém průmyslu?

Zveme Vás na další debatu v rámci série Café Evropa, tentokrát na téma: "Následky ekologických zátěží – jak odstranit stopy po chemickém a těžkém průmyslu?" Debatu organizuje Evropská komise v ČR, EUROPEUM Institute for European Policy a Europe Direct Pardubice. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz. Debata se uskuteční online v úterý 31.8. od 17:30 hodin. Budeme se těšit na Vaši účast!

Show more