Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2024

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering eight visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Summer/Autumn/Winter of 2024. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Zjistit více

Think Visegrad Fellowship offer: Call for proposals 2024

The Think Visegrad platform, which brings together think tanks from the Visegrad countries, including the EUROPEUM Institute for European Policy, is offering eight visiting fellowships to non-Visegrad expert fellows for the period Summer/Autumn/Winter of 2024. The duration of fellowships varies from 6 to 8 weeks (based on agreement with the hosting institute).

Zjistit více

T3 | Results of the summit in Brussels

At the latest summit of European leaders in Brussels, the original economic debates quickly turned to serious geopolitical issues, such as the extension of sanctions against Iran and the strengthening of Ukrainian air defenses. However, as pointed out by Vít Havelka, an analyst at the EUROPEUM Institute, there is no fundamental shift in the EU's approach to countries such as Russia, Israel or Iran.

Zjistit více

T3 | Výsledky summitu v Bruselu

Na mimořádném summitu evropských lídrů v Bruselu se původní ekonomické debaty rychle obrátily k závažným geopolitickým otázkám, kterými byly rozšíření sankcí vůči Íránu a posílení ukrajinské vzdušné obrany. Jak však podotkl Vít Havelka, analytik Institutu EUROPEUM, zřejmě nedochází k zásadnímu zlomu v přístupu EU k zemím jako Rusko, Izrael či Írán.

Zjistit více

BLOG | The Use of Article 7 as a Protection Tool for the Rule of Law and European Values

With Hungary taking over the EU presidency in July 2024, many are questioning the EU's ability to promote its values in its member states. Indeed, the EU is about to hand over its presidency to a state that has been criticised for its actions that threaten the rule of law and is subject to the procedure set out in Article 7 of the Treaty on European Union (TEU), writes Maxime Painot in his blog.

Zjistit více

BLOG | The Use of Article 7 as a Protection Tool for the Rule of Law and European Values

Vzhledem k tomu, že Maďarsko převezme v červenci 2024 předsednictví v Radě EU, mnozí pochybují o schopnosti Evropské unie prosazovat své hodnoty v členských státech. EU se skutečně chystá předat své předsednictví státu, který je kritizován za své jednání ohrožující právní stát a podléhá postupu stanovenému v článku 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Píše ve svém blogu Maxime Painot.

Zjistit více

ČRo Plus | The EU lags behind the US and China due to weak capital strength and new technologies

The European Union lags behind the United States of America and China economically. The recent meeting in Brussels reflected concerns about a slowdown in the EU economy, which entered 2024 with lower-than-expected growth. EUROPEUM Institute analyst Vít Havelka commented on this situation for the radio station ČRo.

Zjistit více

ČRo Plus | EU zaostává za USA a Čínou kvůli slabé kapitálové síle a novým technologiím

Evropská unie ekonomicky zaostává za Spojenými státy americkými a Čínou. Nedávné jednání v Bruselu reflektovalo obavy z útlumu ekonomiky EU, která vstoupila do roku 2024 s nižším růstem, než se předpokládalo. Analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka tuto situaci komentoval pro rozhlasovou stanici ČRo.

Zjistit více

Novinky.cz | Migration Pact: Non-compliance could lead to fines

The Migration Pact consists of ten legislative proposals that passed the European Parliament last week. They still have to be voted on in the Council of Ministers. Failure to comply with these regulations could lead to lawsuits and heavy fines. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, commented on the Migration Pact for Novinky.cz.

Zjistit více

Novinky.cz | Migrační pakt: nedodržení by mohlo vést k pokutám

Migrační pakt tvoří deset legislativních návrhů, které minulý týden obstály před Evropským parlamentem. Musí ještě projít hlasováním v Radě ministrů. Nedodržování těchto nařízení by mohlo vést ke soudním sporům a vysokým pokutám. Migrační pakt pro Novinky.cz komentoval Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org