Institut Europeum se připojuje k výzvě lídrům G7 a EU

Institut EUROPEUM a dalších víc než 280 evropských nevládních organizací žádá EU a země G7, aby silněji zasáhly do schopnosti Kremlu financovat ruské válečné operace na Ukrajině.

Show more

ČRo | New sanctions package includes entities outside of Russia

The new thirteenth package of sanctions against Russia was approved today by representatives of the EU. The sanction list has been expanded by another 200 individuals, companies, and institutions. These include entities outside of Russia that are involved in bypassing measures preventing the purchase of military technologies by Moscow. An expert commentary for the Radiožurnál program was provided by EUROPEUM's deputy director Viktor Daněk.

Show more

ČRo | Schválen nový sankční balíček se subjekty mimo území Ruska

Nový třináctý balík sankcí proti Rusku byl dnes schválen zástupci EU. Sankční seznam se rozšířil o dalších 200 osob, firem a institucí. Tato rozšíření zahrnují subjekty mimo území Ruska, kteří se podílejí na obcházení opatření bránících nákupu vojenských technologií Moskvě. Svůj odborný komentář pro pořad Radiožurnál poskytl zástupce ředitele EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

Euractiv | Special EU fund for coal regions looks good but is costly

Establishing a new European fund to support coal regions may be perceived as a positive political step towards affected areas. However, the management of this fund poses challenges, not only in terms of finances but also in terms of personnel and time constraints, which could jeopardize its effective utilization. This conclusion arises from consultations with representatives of public administration and relevant regions and from their analysis conducted by Klára Votavová, member of research team at EUROPEUM.

Show more

Euractiv | Fond pro uhelné regiony je dobré PR pro Komisi, může se však prodražit

Zřízení nového evropského fondu na podporu uhelných regionů může být vnímáno jako pozitivní politický krok směrem k dotčeným oblastem. Nicméně správa tohoto fondu přináší výzvy, a to nejen z hlediska financí, ale i personálního a časového zatížení, což může ohrozit jeho efektivní využití. Tento závěr vyplývá z konzultací se zástupci státní správy a příslušnými krajiny a z jejich následné analýzy, kterou vypracovala Klára Votavová, výzkumná pracovnice EUROPEUM.

Show more

TN.cz | EU naval fleet in the Red Sea and the candidacy of Ursula von der Leyen

The EU naval mission will be tasked with protecting civilian ships in the Red Sea that are under attack by Yemeni rebels in the area. This is a very important trade route for the whole world which must be protected. The Executive Director of EUROPEUM Institute, Martin Vokálek, discussed this on TN.cz as well as the candidacy of Ursula von der Leyen for the Presidency of European Comission.

Show more

TN.cz | Námořní flotila EU v Rudém moři a kandidatura Ursuly von der Leyenové

Námořní mise EU bude mít za úkol chránit civilní lodě v Rudém moři, které jsou v této oblasti napadány jemenskými povstalci. Jedná se o velmi důležitou obchodní trasu pro celý svět, která musí být chráněna. Výkonný ředitel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek se v rozhovoru pro TN.cz mimo toto téma zabýval také opětovnou kandidaturou Ursuly von der Leyenové na předsedkyni Evropské komise.

Show more

Právo | Von der Leyen wants to continue leading the EU

As expected, Ursula von der Leyen has confirmed her interest in continuing as President of the European Commission. Since her arrival, she has faced crises such as Brexit, the global pandemic, the battle over vaccines and the Russian invasion of Ukraine. The announcement of her candidacy was analysed by Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM institute, in Deník Právo.

Show more

Právo | Von der Leyenová chce dál vést EU

Ursula von der Leyenová podle očekávání potvrdila svůj zájem pokračovat na pozici předsedkyně Evropské komise. Od jejího nástupu čelí krizím jako byl Brexit, celosvětová pandemie, souboj o vakcíny a ruská invaze na Ukrajinu. Ohlášení její kandidatury rozebral zástupce ředitele institutu EUROPEUM Viktor Daněk v Deníku Právo.

Show more

ČRo Plus | Another sanctions package against Russia

The foreign ministries of Germany, France, Sweden, Spain and the Netherlands have summoned Russian ambassadors over the death of opposition activist Alexei Navalnyj. Germany has proposed an approval of another sanctions package against Russia, while the last proposed package has not yet been approved. Martin Vokálek, Executive Director of EUROPEUM Institute, analysed how effective the sanctions are and whether Western countries should continue to push them.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org