ČRo Plus: The European Commission today recommended the candidacy of Ukraine and Moldova for EU membership

Jana Juzová, Senior Research Fellow at EUROPEUM Institute for European Policy, was a guest on this afternoon's broadcast of Czech Radio Plus, where she spoke about the EU candidate status of Ukraine and Moldova.

Zjistit více

ČRo Plus: Evropská komise dnes doporučila kandidaturu Ukrajiny a Moldavska na členství v EU

Jana Juzová, seniorní výzkumná pracovnice v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, byla hostem dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plus, kde mluvila o kandidátském statusu Ukrajiny a Moldavska do EU.

Zjistit více

ČRo Plus: Ukraine's integration into the European Union and the role of the Presidency in these processes

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented for ČRo Plus on the Czech Republic's position as the presiding country in Ukraine's EU accession talks. In his commentary, he mentioned what is the decisive factor for the length of the accession talks and whether it is possible to change these procedures during the state of war.

Zjistit více

ČRo Plus: Integrace Ukrajiny do Evropské unie a role předsednického státu v těchto procesech

Vedoucí naší bruselské kanceláře, Žiga Faktor, komentoval pro ČRo Plus pozici České republiky jako předsedající země v přístupových rozhovorech Ukrajiny do EU. V rámci svého komentáře zmínil, co je rozhodujícím faktorem pro délku přístupových rozhovorů a zda je možné tyto postupy během válečného stavu změnit.

Zjistit více

ČRo Evropa Plus: Czech Republic is ready for the EU Presidency, says analyst. The fact that there won't be a second Entropa is a good thing, he says

The Czech Republic will take over the six-month presidency of the Council of the European Union on 1 July. How is the Czech Presidency prepared for its task and how will it cope with the challenges posed by the Russian invasion of Ukraine? In an interview for ČRo, our senior research fellow Vít Havelka commented on the topic.

Zjistit více

ČRo Evropa Plus: Česko je na předsednictví EU připraveno, tvrdí analytik. Že nebude druhá Entropa, je podle něj dobře

Česká republika se od 1. července ujme půlročního vedení v Radě Evropské unie. Jak je české předsednictví připraveno na svůj úkol a zvládne výzvy, které sebou přináší ruská invaze na Ukrajinu? V rozhovoru pro ČRo se k tématu vyjádřil náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka.

Zjistit více

ČRo Evropa Plus: Affordable dental care and other ideas. How do Europeans imagine the Union in the forthcoming years?

Our researcher Zuzana Stuchlíková was speaking in the ČRo Evropa plus program about the Conference on the Future of Europe. What will the European Union look like in the coming years?

Zjistit více

ČRo Evropa Plus: Cenově dostupná péče o zuby a jiné nápady. Jak si Evropané představují Unii v příštích letech?

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková mluvila v pořadu ČRo Evropa plus o proběhlé Konferenci o budoucnosti Evropy. Jak bude vypadat Evropská unie v příštích letech?

Zjistit více

ČRo PLUS: How are the Slovenian parliamentary elections going?

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, gave an interview for ČRo PLUS about the parliamentary elections in Slovenia and, for example, the role played by Ukraine.

Zjistit více

ČRo PLUS: Jak probíhají slovinské parlamentní volby?

Vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor, poskytl pro ČRo PLUS rozhovor o parlamentních volbách na Slovinsku a například i o tom, jakou roli v nich hrála Ukrajina.

Zjistit více