ČRo Plus: France holds the EU presidency. Czech Republic wants to reform Schengen and move forward with asylum reform

The priorities of the French Presidency include the economic recovery of the Union after the pandemic, the climate agenda, European defence, relations with African countries and the Western Balkans. Our research fellow Vít Havelka also commented on the topic.

Zjistit více

ČRo Plus: Evropské unii předsedá Francie. Chce reformovat Schengen a pohnout s azylovou reformou

Mezi priority francouzského předsednictví patří ekonomická obnova unie po pandemii, klimatická agenda, evropská obrana, vztahy s africkými zeměmi nebo západním Balkánem. K tématu se vyjádřil také náš výzkumný pracovník Vít Havelka.

Zjistit více

Čro Plus: Priorities of the French Presidency and meeting with the V4

What can the upcoming French Presidency of the Council of the European Union mean for the Czech Republic, especially given that it will be immediately followed by the Czech Presidency? Can it be assumed that France and the V4 countries will converge on energy issues and move away from, for example, Germany, which is striving for nuclear-free and carbon-free energy? Does nuclear energy have the potential to become green energy for the French? How do France and the V4 countries need or not need Nord Stream 2? These and other questions were answered by analyst Kateřina Davidová on Czech Radio.

Zjistit více

Čro Plus: Priority francouzského předsednictví a schůzka s V4

Co pro Česko může znamenat nadcházející francouzské předsednictví Rady Evropské unie, zejména vzhledem k tomu, že po něm bude bezprostředně následovat předsednictví české? Lze předpokládat, že se Francie a země V4 v energetických otázkách sblíží a vzdálí se například Německu, které usiluje o bezjadernou a bezuhlíkovou energetiku? Má jaderná energie potenciál stát se tzv. zelenou energií pro Francouze? Jak Francie a země V4 potřebují nebo nepotřebují Nord Stream 2? Na tyto a další otázky odpovídala analytička Kateřina Davidová v Českém rozhlasu.

Zjistit více

Čro PLUS: Ecological plans of the incoming German government

How is Germany going to achieve generating 80% of its energy from renewable sources by 2030? And is Germany's transmission system ready for such an increase in their share of electricity generation? These and more questions were answered by Kateřina Davidová, an analyst at EUROPEUM.

Zjistit více

Čro PLUS: Ekologické plány příští německé vlády

Jak chce trojkoalice dosáhnout toho, aby Německo do roku 2030 vyrábělo 80% svojí energie z obnovitelných zdrojů? A je na takové navýšení jejich podílu na výrobě elektrické energie v Německu připravena tamní přenosová soustava? Na tyto a další otázky odpovídala analytička Kateřina Davidová v Českém rozhlasu.

Zjistit více

Čro PLUS: Coal mining is slowly coming to an end

Analyst and climate policy expert Kateřina Davidová evaluated the COP26 conference in Glasgow for Český rozhlas PLUS. She highlighted the article on coal, the goal of keeping global warming below 1.5 degrees and the formation of an alliance led by Denmark and Costa Rica, which called for a discussion on ending oil and gas extraction.

Zjistit více

Čro PLUS: Konec uhlí se pomalu blíží

Analytička a odbornice na klimatickou politiku Kateřina Davidová ohodnotila pro Český rozhlas PLUS konferenci COP26 v Glasgow. Vyzdvihla článek o uhlí, cíl udržet globální oteplení pod 1,5 stupně a vznik aliance vedené Dánskem a Kostarikou, která vyzvala k diskuzi o ukončení těžby ropy a zemního plynu.

Zjistit více

ČRo PLUS: The climate summit begins. "This is the last chance to do something about climate change. And it's not on the right track," says researcher

EUROPEUM Institute for European Policy researcher Kateřina Davidová commented on the COP26 summit in Glasgow in the morning broadcast of the Czech Radio. On what approach is likely to be taken by the major players such as the US, China, Saudi Arabia or Russia and whether there is still hope of meeting the main goals of the Paris Agreement.

Zjistit více

ČRo PLUS: Začíná klimatický summit. „Je poslední šance se změnami klimatu něco udělat. A není to na dobré cestě,“ říká výzkumnice

Výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Kateřina Davidová, se v dopoledním vysílání ČRo vyjádřila k summitu COP26 v Glasgow. O tom, jaký postoj pravděpodobně zaujmou největší hráči jako USA, Čína, Saudská Arábie nebo Rusko a jestli je ještě náděj na dodržení hlavních cílů Pařížské dohody.

Zjistit více