Čro PLUS: Ecological plans of the incoming German government

How is Germany going to achieve generating 80% of its energy from renewable sources by 2030? And is Germany's transmission system ready for such an increase in their share of electricity generation? These and more questions were answered by Kateřina Davidová, an analyst at EUROPEUM.

Show more

Čro PLUS: Ekologické plány příští německé vlády

Jak chce trojkoalice dosáhnout toho, aby Německo do roku 2030 vyrábělo 80% svojí energie z obnovitelných zdrojů? A je na takové navýšení jejich podílu na výrobě elektrické energie v Německu připravena tamní přenosová soustava? Na tyto a další otázky odpovídala analytička Kateřina Davidová v Českém rozhlasu.

Show more

Čro PLUS: Coal mining is slowly coming to an end

Analyst and climate policy expert Kateřina Davidová evaluated the COP26 conference in Glasgow for Český rozhlas PLUS. She highlighted the article on coal, the goal of keeping global warming below 1.5 degrees and the formation of an alliance led by Denmark and Costa Rica, which called for a discussion on ending oil and gas extraction.

Show more

Čro PLUS: Konec uhlí se pomalu blíží

Analytička a odbornice na klimatickou politiku Kateřina Davidová ohodnotila pro Český rozhlas PLUS konferenci COP26 v Glasgow. Vyzdvihla článek o uhlí, cíl udržet globální oteplení pod 1,5 stupně a vznik aliance vedené Dánskem a Kostarikou, která vyzvala k diskuzi o ukončení těžby ropy a zemního plynu.

Show more

ČRo PLUS: The climate summit begins. "This is the last chance to do something about climate change. And it's not on the right track," says researcher

EUROPEUM Institute for European Policy researcher Kateřina Davidová commented on the COP26 summit in Glasgow in the morning broadcast of the Czech Radio. On what approach is likely to be taken by the major players such as the US, China, Saudi Arabia or Russia and whether there is still hope of meeting the main goals of the Paris Agreement.

Show more

ČRo PLUS: Začíná klimatický summit. „Je poslední šance se změnami klimatu něco udělat. A není to na dobré cestě,“ říká výzkumnice

Výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Kateřina Davidová, se v dopoledním vysílání ČRo vyjádřila k summitu COP26 v Glasgow. O tom, jaký postoj pravděpodobně zaujmou největší hráči jako USA, Čína, Saudská Arábie nebo Rusko a jestli je ještě náděj na dodržení hlavních cílů Pařížské dohody.

Show more

ČRo plus: Joe Biden's negotiations with Emmanuel Macron after the French-American diplomatic row and their further cooperation

Zdeněk Beránek, director of the EUROPEUM Institute for European Policy, spoke to Czech Radio about Joe Biden's European tour and his meeting with Emmanuel Macron for the first time since the diplomatic row over the cancelled delivery of French submarines to Australia. He explained what the agenda of their meeting was, i.e. how this row has affected French-American relations, but also how cooperation is taking place in the light of the rise of China, or on the topics of economic recovery and climate change.

Show more

ČRo Plus: Jednání Joe Bidena s Emmanuelem Macronem po francouzsko-americké diplomatické roztržce a jejich další spolupráce

Ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, Zdeněk Beránek, se pro Český Rozhlas Plus vyjádřil na téma evropského turné Joe Bidena a jeho setkání s Emmanuelem Macronem poprvé od diplomatické roztržky týkající se zrušené dodávky francouzských ponorek do Austrálie. Vysvětlil, jaká je agenda jejich jednání, tedy jak tahle roztržka poznamenala francouzsko-americké vztahy, ale i jak probíhá spolupráce vzhledem k nástupu Číny, nebo v tématech ekonomické obnovy a klimatické změny.

Show more

ČRo Plus: The European Commission has proposed removing part of the controls on goods in trade between Northern Ireland and the rest of the United Kingdom

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, commented on Český Rozhlas Plus the European Commission's proposals for changes to the Brexit agreement.

Show more

ČRo Plus: Evropská komise navrhla odstranit část kontrol zboží v obchodu mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království

Vedoucí naší bruselské kanceláře, Žiga Faktor, okomentoval pro Český Rozhlas Plus návrhy Evropské komise na změny dohody o brexitu.

Show more