Think Visegrad Fellowship

EUROPEUM je jednou z osmi institucí účastnících se Think Visegrad Fellowship programu.

Think Visegrad, financovaný Mezinárodním visegrádským fondem, je platforma think-tanků se zaměřením na strategicky důležité regionální záležitosti. Cílem platformy je analyzovat klíčová témata Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), a poskytnout doporučení pro vlády zemí V4, předsednictví skupiny a Mezinárodní visegrádský fond.  

Think Visegrad navíc nabízí fellowship pro experty z nečlenských zemí V4. EUROPEUM Institut pro evropskou politiku bude, společně s dalšími spolupracujícími think-tanky, hostitelskou organizací jednomu expertnímu pracovníkovi, jež bude mít možnost podílet se na aktivitách Institutu po dobu maximálně osmi týdnů. Vybraný kandidát by měl během této doby vypracovat policy paper a uskutečnit jednu veřejnou prezentaci na předem stanovené téma. Úspěšný kandidát navíc obdrží jednorázovou sumu ve výši €3,000 na pokrytí veškerých nutných nákladů spojených s cestou a pobytem (ubytování, místní doprava apod.). Z této částky bude dále povinen uhradit náklady spojené s daněmi a dalšími poplatky, včetně zdravotního a sociálního pojištění. Think Visegrad se zavazuje uhradit náklady spojené s cestou do České republiky. 

Téma: Výzkum je možné uskutečnit v rámci v některé z následujících oblastí výzkumu: politická věda, mezinárodní vztahy či ekonomie. Specificky vybrané téma by však mělo korespondovat s naším polem výzkumu. Zájemcům je tedy doporučeno si nejdříve projít naše webové stránky.

Trvání: Délka programu je 6 až 8 týdnů

Podmínky přijetí: Kandidát musí pocházet z nečlenské země V4 a musí mít alespoň pět let pracovních zkušeností ve své oblasti výzkumu. Preferování budou uchazeči, kteří již významně přispěli v rámci svého pole výzkumu. 

Uzávěrka přihlášek: Kompletní přihlášku, skládající se z oficiální přihlášky, strukturovaného CV (včetně seznamu publikací) a motivačního dopisu (maximálně 300 slov), je nutné poslat na email thinktank@sfpa.sk nejpozději 27. dubna 2016.

Oficiální přihlášku a dokument s více informacemi naleznete v PDF na pravé straně tohoto článku. 

#fellowship #V4Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org