Policy Paper | 20 years of cohesion policy as a "Beware of Greeks bearing gifts"?

It has been 20 years since the Czech Republic and 9 other Central, Southern and Eastern European countries joined the European Union. This was on the promise of increased prosperity and the so-called economic catching-up of the post-communist part of Europe. Cohesion policy was to play a key role here. Vít Havelka writes in his Policy Paper.

Zjistit více

Policy Paper | 20 let politiky soudržnosti jako danajský dar?

Je tomu již 20 let od doby, co Česká republika a dalších 9 států střední, jižní a východní Evropy vstoupily do Evropské unie. Stalo se tak za příslibu zvýšení blahobytu a tzv. ekonomického dohnání postkomunistické části Evropy. Klíčovou roli zde měla hrát politika soudržnosti. Píše Vít Havelka ve svém textu.

Zjistit více

Policy paper | Current EU industrial policy undermines economic convergence between old and new EU countries

The post-communist states of Central and Eastern Europe, including the Czech Republic, joined the European Union at the height of globalisation and the dominance of the so-called Washington Consensus policies. However, the global economic crisis of 2008 showed shortly afterwards that these policies had their limits. Read more in Klára Votavová's Policy Pepeu.

Zjistit více

Policy paper | Současná podoba průmyslové politiky EU podkopává ekonomické přibližování mezi starými a novými státy EU

Postkomunistické státy střední a východní Evropy, včetně České republiky, vstupovaly do Evropské unie v době vrcholné globalizace a dominance politik takzvaného Washingtonského konsensu. Globální ekonomická krize roku 2008 však krátce poté ukázala, že tyto politiky mají svoje limity. Více se dočtete v Policy Pepeu Kláry Votavové.

Zjistit více

Policy paper | Have we caught up with the West? - 20 years of convergence through the lens of wage levels

This year, the EU marks the anniversary of the biggest wave of enlargement in its history, when the Czech Republic joined the Union along with nine other Central and Eastern European countries. One of the main promises associated with enlargement was that the new Member States would catch up with Western Europe in terms of living standards. Read more in Silke Maes' policy paper.

Zjistit více

Policy paper | Dohnali jsme Západ? – 20 let sbližování pohledem mzdové úrovně

Letos si EU připomíná výročí největší vlny rozšiřování v historii, kdy do Unie vstoupila Česká republika spolu s dalšími devíti zeměmi střední a východní Evropy. Jedním z hlavních slibů spojeným s rozšířením přitom bylo, že nové členské státy doženou západní Evropu v životní úrovni. Více se dočtete v policy paperu Silke Maes.

Zjistit více

Policy Paper | Climate Change and Food Resilience in Africa and the Middle East

Russia's war in Ukraine has destabilised supply chains and strained food systems in Africa and the Middle East, highlighting their vulnerability and the need to increase their resilience. Writes Clément Steuer, Senior Research Fellow at the Institute of International Relations Prague.

Zjistit více

Policy Paper | Climate Change and Food Resilience in Africa and the Middle East

Ruská válka na Ukrajině destabilizovala dodavatelský řetězec a zatížila potravinové systémy Afriky a Blízkého východu, což zdůraznilo jejich zranitelnost a potřebu zvýšit jejich odolnost. Píše Clément Steuer, seniorní výzkumník v Ústavu pro mezinárodní vztahy v Praze.

Zjistit více

Policy Paper | Barriers and benefits of energy communities in the European Union

Energy communities are an effective means to decentralize and renew our energy systems with sustainable solutions as they are usually based on renewable energy. They have already started emerging in 1970´s, yet there has been a significant increase in their development only in recent years, also in terms of their introduction into the EU legislation. Especially in Western and Northern European countries the concept already enjoys vast popularity. On the other hand, in Central and Eastern European countries (further referred to as CEE) energy communities are only beginning to emerge. The policy brief (based on literature and interviews with various stakeholders ) examines the benefits energy communities may bring, and more importantly, the main obstacles remaining in their way for greater evolution in the CEE region – and especially Visegrad countries (V4). As these initiatives progress, sharing the best practices will ensure the success of the community energy in the energy transition. Writes Alžbeta Gavalcová.

Zjistit více

Policy Paper | Barriers and benefits of energy communities in the European Union

Energetické komunity jsou účinným prostředkem decentralizace a obnovy našich energetických systémů pomocí udržitelných řešení, protože jsou obvykle založeny na obnovitelné energii. Začaly se objevovat již v 70. letech 20. století, avšak k jejich výraznému rozvoji došlo až v posledních letech, a to i z hlediska jejich zavedení do legislativy EU. Zejména v zemích západní a severní Evropy se tato koncepce již těší velké oblibě. Naproti tomu v zemích střední a východní Evropy (dále jen SVE) se energetická společenství teprve začínají vytvářet. Tento politický brief (založený na literatuře a rozhovorech s různými zúčastněnými stranami ) zkoumá výhody, které mohou energetická společenství přinést, a především hlavní překážky, které jim stále stojí v cestě k většímu rozvoji v regionu střední a východní Evropy - a zejména v zemích Visegrádské skupiny (V4). Jak tyto iniciativy postupují, sdílení osvědčených postupů zajistí úspěch komunitní energetiky v energetickém přechodu. Píše Alžbeta Gavalcová.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org