INVITATION: Café Evropa online: EU Digital Package - how will it affect online services in Europe?

We would like to invite you to a debate "Café Evropa online: The EU Digital Package - How will it affect online services in Europe?". The debate will take place online on 31 March at 17:30. The debate will be in Czech and you can watch it on our Facebook page.

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Digitální balíček EU – jak se dotkne online služeb v Evropě?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Café Evropa online: Digitální balíček EU – jak se dotkne online služeb v Evropě?". Debata se uskuteční 31. března v 17:30. Jaký dopad může mít nový digitální balíček EU na evropský trh? Omezí nová legislativa moc technologických gigantů na trhu? Může vzrůst pozice českých technologických společností? Co by připravované změny reálně znamenaly pro uživatele? Hrozí opravdu situace, že Evropané ztratí možnost používat Facebook či Instagram? Nebudou nová pravidla omezující cílenou reklamu nebo propagaci vlastních služeb ve výsledku znamenat zvýšení cen pro uživatele? A měl by se internet vůbec nějakým způsobem regulovat?

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: Russian aggression in Ukraine - can we stop Putin?

We would like to invite you to the next debate within the Café Evropa series, this time on the topic: " Café Evropa: Russian aggression in Ukraine - can we stop Putin?". The debate will take place on 2 March at 17:30. What will be the impact of the joint actions of the EU and NATO countries on Russia? Are the arms supplies sufficient or should direct military support be included? Can economic sanctions help Ukraine in any way now, or is this more of a step that will only become apparent in the longer term? Is the collapse of the rouble and the entire Russian market realistic? How can China influence Russia's current economic situation? And how will these sanctions be felt by the Russian population?

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Ruská agrese na Ukrajině – dokážeme zastavit Putina?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Café Evropa online: Ruská agrese na Ukrajině – dokážeme zastavit Putina?". Debata se uskuteční 2. března v 17:30. Jaké dopady budou mít společné kroky zemí EU a NATO na Rusko? Jsou dodávky zbraní dostatečné nebo by se mělo přistoupit i k přímé vojenské podpoře? Mohou ekonomické sankce v tuto chvíli nějakým způsobem pomoci Ukrajině nebo se jedná spíše o krok, který se projeví až v dlouhodobějším hledisku? Je zhroucení rublu a celého ruského trhu reálné? Jak může současnou ekonomickou situaci Ruska ovlivnit Čína? A jak tyto sankce pocítí ruští obyvatelé?

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: Facts and myths about the Green Deal - are its goals an opportunity or a threat?

We would like to invite you to the next debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Café Evropa: Facts and myths about the Green Deal - are its goals an opportunity or a threat?". The debate will take place on 15 February at 17:30. Do Czech citizens have sufficient awareness of the Green Deal and the "Fit for 55" package and how should public institutions and the media communicate these topics to the public in an understandable way? Are climate change mitigation issues at all important to the Czech public? What misinformation is circulating about the EU and climate change on Czech misinformation websites and social networks? Where is the misinformation coming from in the Czech online environment? How to identify and combat them?

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Fakta a mýty o Zelené dohodě – jsou její cíle příležitostí, nebo hrozbou?

Zveme vás na debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Café Evropa online: Fakta a mýty o Zelené dohodě – jsou její cíle příležitostí nebo hrozbou?". Debata se uskuteční 15. února v 17:30. Mají čeští občané dostatečné povědomí o Zelené dohodě a balíčku „Fit for 55“ a jak by měly veřejné instituce i média srozumitelným způsobem komunikovat veřejnosti tato témata? Jsou pro českou veřejnost otázky zmírňování změn klimatu vůbec důležité? Jaké dezinformace kolují o EU a klimatické změně na českých dezinformačních webech a sociálních sítích? Odkud přicházejí dezinformace v českém online prostředí? Jak je poznat a jak s nimi bojovat?

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: The security situation in Eastern Europe - how much are we at risk?

We would like to invite you to the next debate within the Café Evropa series, this time on the topic "Café Evropa: The security situation in Eastern Europe - how much are we at risk?" The debate will take place on 3 February at 17:30. What are Russia's intentions in Eastern Europe? If diplomacy fails, is war with Russia a realistic scenario? Is the EU being bypassed on resolving tensions on Ukraine's borders? What exactly is Moscow seeking in relation to the Czech Republic and other Central and Eastern European states?

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Bezpečnostní situace na východě Evropy – jak moc jsme v ohrožení?

Zveme Vás na další debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Café Evropa: Bezpečnostní situace na východě Evropy – jak moc jsme v ohrožení?" Debata se uskuteční 3. února v 17:30. Jaké jsou ruské záměry na východě Evropy? Pokud diplomacie selže, je válka s Ruskem reálným scénářem? Je EU obcházena v otázce řešení napětí na ukrajinských hranicích? O co přesně usiluje Moskva ve vztahu k Česku a dalším státům střední a východní Evropy?

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa online: Poland versus the EU - where is the Polish government heading?

We invite you to the first debate of the Café Evropa series of this year, this time on the topic: "Poland versus the EU - where is the Polish government heading?". The debate will take place on February 1st at 5:30 pm online on our Facebook page. What steps is the EU taking in relation to Poland and should it take tougher action? Wouldn't such a step interfere too much with national competences? What tools can the EU use against Poland and what role does the Polish National Recovery Plan play in this situation? How real is Polexit - Poland's withdrawal from the EU?

Zjistit více

POZVÁNKA: Café Evropa online: Polsko versus EU - kam kráčí polská vláda

Zveme vás na první letošní debatu v rámci cyklu Café Evropa, tentokrát na téma: "Polsko versus EU – kam kráčí polská vláda?". Debata se uskuteční 1. února v 17:30 online na naší Facebookové stránce. Jaké kroky EU činí ve vztahu k Polsku a měla by zakročit tvrdším způsobem? Nebyl by takový zákrok přílišným zásahem do národních pravomocí? Jaké nástroje může EU proti Polsku použít a jakou roli v dané situaci hraje polský národní plán obnovy? Jak reálný je Polexit – vystoupení Polska z EU?

Zjistit více