Blog | New Hope on the Horizon? The Belgrade-Pristina Dialogue and the European Union's Struggle Towards a Diplomatic Victory

In her blog, our intern Barbora Volkova discusses the new Franco-German proposal regarding the Kosovo-Serbia disputes. She analyses what this initiative entails and what relevance it may have for the accession negotiations within the European Union.

Show more PDF

TISKOVÁ ZPRÁVA: Veřejné prohlášení Přátel svobodného Ruska a české občanské společnosti k západním opatřením a sankcím za ruské porušení mezinárodního práva

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM se připojil k veřejnému prohlášení Přátel svobodného Ruska a české občanské společnosti k západním opatřením a sankcím za ruské porušení mezinárodního práva a nelegální vpád na ukrajinské území.

Show more

POLICY BRIEF: A 10-billion deal: The European Innovation Council to finance and accelerate breakthrough technologies across Europe

In the final part of the EUROPEUM series on the Innovation pillar of Horizon Europe, our Associate Research Fellow Katarína Svitková focuses on the European Innovation Council (EIC), officially launched in March 2021.

Show more PDF

POLICY BRIEF: 10miliardová dohoda - Evropská rada pro inovace chce financovat a urychlit průlomové technologie v Evropě

V závěrečné části série Horizon Europe se naše spolupracovnice Katarína Svitková zaměřuje na Evropskou radu pro inovace (EIC), která byla oficiálně ustavena v březnu 2021.

Show more PDF

POLICY BRIEF: Innovating Culture and Creative Industries: The European Institute of Innovation and Technology opening doors to a new consortium

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková wrote another article in the new EUROPEUM publication series: 2021–2027 Horizon Europe. In her policy brief, Katarína focuses on the revival of the cultural industry after the pandemic.

Show more PDF

POLICY BRIEF: Inovace kultury a kreativních odvětví: Evropský inovační a technologický institut otevírá dveře novému konsorciu

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková napsala další článek nové publikační série EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. Ve svém policy briefu se Katarína zaměřuje na oživení kulturního průmyslu po pandemii.

Show more PDF

POLICY BRIEF: Innovating Higher Education – EIT launches a EUR 27 million call

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková has written the third article of the new publication series EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. In her policy brief, Katarína focuses on the issue of education, which, like many other sectors, underwent a fundamental change during the pandemic. She also presents the Innovation Capacity Building for Higher Education program.

Show more PDF

POLICY BRIEF: Inovace vysokoškolského vzdělávání – EIT vyhlašuje výzvu o 27 milionů EUR

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková napsala již třetí článek nové publikační série EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. Ve svém policy briefu se Katarína zaměřuje na problematiku vzdělávání, které, stejně jako mnohá jiná odvětví, prošlo během pandemie zásadní změnou. Představuje také program Budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání.

Show more PDF

POLICY BRIEF: Innovating through knowledge: European Institute of Innovation and Technology 2027 – and why it matters

Our Associate Research Fellow Katarína Svitková has written the second article of the new publication series EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. In her policy brief, Katarína presents the European Institute of Innovation and Technology (EIT) as one of the main components of the Horizon Europe Innovation Pillar and describes its program and objectives.

Show more PDF

POLICY BRIEF: Inovace prostřednictvím znalostí: Evropský inovační a technologický institut 2027

Naše výzkumná spolupracovnice Katarína Svitková napsala již druhý článek nové publikační série EUROPEUM: 2021–2027 Horizon Europe. Ve svém policy briefu Katarína představuje Evropský inovační a technologický institut (EIT) jako jednu z hlavních složek Inovačního pilíře Horizon Europe, popisuje jeho program a cíle.

Show more PDF