TV Nova | Development of renewable energy sources

How does the Czech public view climate change and the development of renewable energy sources? Do they see it as a path to competitiveness? According to Czechs, should the European Union focus on environmental issues? Rebeka Hengalová, a research fellow at EUROPEUM Institute, discussed the STEM survey results in collaboration with the EUROPEUM Institute on the program "Naše Evropa" on TV Nova.

Show more

TV Nova | Rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Jak česká veřejnost nahlíží na klimatickou změnu a rozvoj obnovitelných zdrojů? Nahlíží na něj jako cestu ke konkurenceschopnosti? Měla by se podle Čechů Evropská Unie soustředit na téma životního prostředí? O průzkumu STEM ve spolupráci s Institutem EUROPEUM a jeho výsledcích, mluvila Rebeka Hengalová, výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM, v pořadu Naše Evropa na TV Nova.

Show more

RILSA | The uncertain fate of the Green Deal for Europe ahead of the European Parliament elections

Farmers' protests have reminded that the measures of the Green Deal for Europe may not be politically viable for Europeans. To make climate policies politically viable, the EU should therefore focus on its commitment not to leave anyone behind in the green transition. Klára Votavová, a researcher at EUROPEUM Institute for European Policy, discusses the current development of the Green Deal for Europe and its social policy aspects in an expert publication for the Social Policy Forum.

Show more

RILSA | Nejistý osud Zelené dohody pro Evropu před volbami do Evropského parlamentu

Farmářské protesty připomněly, že opatření Zelené dohody pro Evropu nemusí být pro Evropany politicky průchodná. Pro politickou průchodnost klimatických politik by se proto EU měla zaměřit na svůj závazek nenechat v zeleném přechodu nikoho pozadu. Aktuálním vývojem Zelené dohody pro Evropu a jejími sociálněpolitickými aspekty se v odborné publikaci pro Forum sociální politiky zabývá Klára Votavová, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Show more

Analysis | Reinvigorating the EU enlargement policy: Phasing-in as a way to overcome the enlargement impasse

In this paper, Jana Juzová, together with Žiga Faktor and Constanza Celoria, are providing a comprehensive analysis of the proposals initiated by the think-tank community as well as the current initiatives and discussions at the EU level; they are identifying opportunities and areas where tangible progress can be achieved, and providing recommendations to policymakers on how to turn these concepts into reality in the foreseeable future.

Show more

Internship offer: internship in our Brussels office (autumn/winter 2023)

The EUROPEUM Brussels Office is offering internships from September 2023 to January 2024. More information about the offer can be found in the attached PDF file below.

Show more

Nabídka Stáže: Stáž v naší bruselské kanceláři (podzim/zima 2023)

Bruselská kancelář Institutu EUROPEUM nabízí stáže od září 2023 do ledna 2024. Více informací o nabídce naleznete v níže přiloženém souboru PDF.

Show more

BLOG | European Media Freedom Act on the case of Slovenia: Has Slovenia overtaken the European Commission with its new law?

In September 2022, the European Commission put forward a proposal for a new media regulator - the European Media Freedom Act. Slovenia is one of the most struggling EU countries in terms of media freedom and independence. In the summer of 2020, the Janša government proposed a media-focused law that would increase the state's influence over Slovenia's national press agency and limit its funding of the public broadcaster RTV. Has Slovenia's new law put the European Commission ahead of the game? That is what our intern Klára Landová discusses in her blog.

Show more

BLOG | European Media Freedom Act on the case of Slovenia: Has Slovenia overtaken the European Commission with its new law?

V září roku 2022 předložila Evropská komise návrh nového regulátoru médií - Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Slovinsko je jednou ze zemí EU, která nejvíce bojuje se svobodu v médiích a jejich nezávislosti. V létě 2020 navrhla Janšova vláda zákon zaměřený na média, který by měl zvýšit vliv státu na slovinskou národní tiskovou agenturu a omezit její činnost financování veřejnoprávní televize RTV. Předběhlo Slovinsko svým novým zákonem Evropskou komisi? Tím se ve svém blogu zabývá naše stážistka Klára Landová.

Show more

INVITATION | EU-Pacific Talks: EU – ASEAN relations: For better and for worse

We would like to invite you to the debate called "EU – ASEAN relations: For better and for worse" in the EU-PACIFIC Talks series. The debate will take place online on our Facebook on Tuesday, September 27 at 11:00.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org