EU MONITOR: The European Union’s Position Toward Ukraine’s EU Membership

Jakub Ferenčík wrote the EU Monitor on "The EU's stance on Ukraine's EU membership", where he discusses Ukraine's potential membership in the EU. Ferenčík also discusses the process of transitioning to EU membership and compares it to a similar process faced by some other countries, notably Serbia. In his work, the author discusses some of the factors of the transition process, from subscribing to EU values such as "human dignity, freedom and equality" to creating an area of "prosperity and neighbourhood".

Show more

EU MONITOR: Postoj Evropské unie k členství Ukrajiny v EU

Jakub Ferenčík napsal EU Monitor na téma: "Postoj Evropské unie k členství Ukrajiny v EU", kde se zabývá potencionálním členstvím Ukrajiny v Evropské unii. Ferenčík se také věnuje procesu přechodu na členský stát EU a srovnává jej s podobným procesem, kterému čelí některé jiné státy, zejména Srbsko. Ve své práci se autor zabývá některými faktory procesu přechodu, od přihlášení se k hodnotám EU, jako je "lidská důstojnost, svoboda a rovnost", až po vytvoření prostoru "prosperity a sousedství".

Show more

Policy Paper: The Future of Energy Poverty: Will the Social Climate Fund be enough for a Just Transition?

Our researcher Katharine Klačanský wrote a policy paper on "The Future of Energy Poverty: Will the Social Climate Fund be enough for a just transition?" in which she mentions, for example, that a just transition to a green economy is one that leaves no one behind.

Show more PDF

EU Monitor: The European Army project: the answer to the Union’s strategic shrinkage?

Rose Hartwig-Peillon wrote an EU Monitor on the topic of The European Army project: the answer to the Union’s strategic shrinkage? In this report, she focuses not only on the current defense strategy of the EU and whether the present security and defense tools are effective or not, but she also addresses the question of creating a European Army and if it could help with achieving the goal of European strategic autonomy

Show more

EU MONITOR: Projekt evropské armády: odpověď na unijní strategické nedostatky?

Rosa Hartwig-Peillon napsala EU Monitor na téma Projekt evropské armády: odpověď na unijní strategické nedostatky? V dokumentu se zaměřuje nejen na současnou obrannou strategii EU a na to, zdali jsou současné bezpečnostní a obranné nástroje efektivní či nikoli, ale věnuje se i otázce vytvoření evropské armády a zda by mohla pomoci k dosažení cíle evropská strategická autonomie.

Show more

Výběrové řízení na pozici manažer/ka komunikace a partnerství Prague European Summit

Prague European Summit hledá do svých řad manažera nebo manažerku komunikace a partnerství. Více informací o pozici, včetně požadavků naleznete v přiloženém PDF.

Show more

INFO.CZ: The invasion of Ukraine cannot pay off for Vladimir Putin

Calm on the Eastern Front. At least at the moment. Our researcher Danielle Piatkiewicz has written an article for INFO.CZ in which she monitors the situation around the Ukrainian border with Russia over the past few weeks. US and European Union officials have warned that a Russian invasion could happen at any moment.

Show more

EASTERN MONITOR: A new methodology for the same problems: Is the future of the enlargement process lost?

In the most recent Eastern Monitor Jovana Vančevska focuses on the issues connected to the Brdo Declaration, the progress concerning the "enlargement process" and EU's commitment to it. Who are the frontrunners of the "enlargement process"? And which countries are stagnant? The author gives us more information about this issue in her paper, as well as its' possible outcomes.

Show more PDF

EASTERN MONITOR: Nová metodika pro stejné problémy: Je budoucnost procesu rozšíření ztracena?

V nejnovějším Eastern Monitoru se Jovana Vančevska zaměřuje na otázky spojené s Brdskou deklarací, na pokrok v „procesu rozšíření“ a na závazek EU k němu. Kdo jsou průkopníci „procesu rozšíření“? A které země stagnují? Více informací o této problematice poskytuje autorka ve svém paperu, stejně jako možné výsledky situace.

Show more PDF

Eastern Monitor: Great Power dynamics in the Taiwan straits: What lies ahead?

In the last Eastern Monitor, Michal Beneš focused on the dynamic conflict between the great powers in the Taiwan Strait. He focused on what might await us in the future. The text doesn't aim to find a solution to this complex conflict but instead presents several possible future scenarios to its readers.

Show more PDF