Balkan Insight | Czechia: Close of 2023 a grim warning of difficult times ahead

Faced with multiple domestic and geopolitical challenges and a population vocally demanding change, Czechia’s unpopular government will urgently need to find new impetus if it is to stand a chance against resurgent right-wing populists. Our researcher Klára Votavová provided her expert commentary for Balkan Insight.

Zjistit více

Balkan Insight | Česko: Závěr roku 2023 je chmurným varováním, že nás čekají těžké časy

Tváří v tvář četným domácím a geopolitickým výzvám a občanům, kteří se hlasitě dožadují změny, bude muset nepopulární česká vláda naléhavě najít nové podněty, pokud má mít šanci čelit sílícím pravicovým populistům. Svůj odborný komentář pro Balkan Insight poskytla naše výzkumná pracovnice Klára Votavová.

Zjistit více

Analysis | Gradual Integration Process: Towards Restoring Effectiveness And Credibility Of EU Enlargement

Discussions on further changes to the enlargement methodology may reinforce the image of EU membership as a moving target with constantly changing rules, especially as the current methodology has still not been fully applied. Within the framework of the current methodology, the European Commission should develop a new strategy that would specify its approach to the gradual integration of (potential) candidates into the EU and the conditions governing this process. The 2018 Western Balkans Strategy set out initiatives, some of which are still valid today and can serve as the basis for a new enlargement strategy. Writes Jana Juzová, Senior Research Fellow.

Zjistit více PDF

Analýza | Proces postupné integrace: Na cestě k obnovení účinnosti a důvěryhodnosti rozšíření EU

Diskuse o další změně metodiky rozšíření může posílit obraz členství v EU jako pohyblivého cíle s neustále se měnícími pravidly, zejména když současná metodika stále nebyla plně uplatněna. Evropská komise by měla v rámci stávající metodiky vytvořit novou strategii, která by konkrétně specifikovala její přístup k postupné integraci (potenciálních) kandidátů do EU a podmínky, jimiž se tento proces řídí. Strategie pro západní Balkán z roku 2018 stanovila iniciativy, z nichž některé jsou platné i dnes a mohou sloužit jako základ nové strategie rozšíření. Píše Jana Juzová, seniorní výzkumná pracovnice.

Zjistit více PDF

Radiožurnál | Ukrainian optimism and Balkan frustration. There is a lot of political pressure for EU enlargement, experts say

The European Commission will issue a report on the progress of rapprochement with EU candidate countries. Where do Ukraine or the Western Balkan countries stand? In the Bruselské chlebíčky podcast, the topic was discussed in great detail by Žiga Faktor, Director of the EUROPEUM Institute's Brussels office, and Jana Juzová, our Senior Research Fellow.

Zjistit více

Radiožurnál | Ukrajinský optimismus a balkánská frustrace. Na rozšíření EU je velký politický tlak, míní experti

Evropská komise vydá zprávu o tom, jak probíhá sbližování s kandidátskými zeměmi do EU. Jak si stojí Ukrajina nebo země západního Balkánu? V podcastu Bruselské chlebíčky téma podrobně rozebrali ředitel bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM Žiga Faktor a seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová.

Zjistit více

INVITATION | EU Enlargement to the Western Balkans: 20 Years After the Thessaloniki Summit

We would like to invite you to the debate "EU Enlargement to the Western Balkans: 20 Years After the Thessaloniki Summit", which will take place on October 16th at 17:00 on the premises of the University of Economics in Prague in room NB 169 (Rectors´ Lounge). Address: Churchill 4, Prague 130 67.

Zjistit více

POZVÁNKA | EU Enlargement to the Western Balkans: 20 Years After the Thessaloniki Summit

Dovolujeme si Vás pozvat na debatu "EU Enlargement to the Western Balkans: 20 Years After the Thessaloniki Summit", která se uskuteční 16. října od 17:00 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze v místnosti NB 169 (Rektorský salonek). Adresa: Churchilla 4, Praha 130 67.

Zjistit více

ČRo Plus | EU will continue to support reforms in the Western Balkan countries

More European money will be channelled to the Western Balkan countries to speed up their accession processes to the European Union and to support their reforms. Our researcher Jana Juzová explained in the morning broadcast of ČRo Plus exactly what the funds will be used for and how the Western Balkan countries are doing with their possible accession to the EU.

Zjistit více

ČRo Plus | EU dál podpoří reformy v zemích západního Balkánu

Do západobalkánských zemí poputují další evropské peníze, které mají za cíl urychlit jejich přístupové procesy do Evropské unie a podpořit tamní reformy. Na co přesně budou finance použity a jak jsou na tom země západního Balkánu s možným vstupem do EU, vysvětlila v ranním vysílání ČRo Plus naše výzkumná pracovnice Jana Juzová.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org