Policy Paper: The Future of Energy Poverty: Will the Social Climate Fund be enough for a Just Transition?

Our researcher Katharine Klačanský wrote a policy paper on "The Future of Energy Poverty: Will the Social Climate Fund be enough for a just transition?" in which she mentions, for example, that a just transition to a green economy is one that leaves no one behind.

Show more PDF

Policy Paper: The Future of Energy Poverty: Will the Social Climate Fund be enough for a Just Transition?

Naše výzkumná pracovnice Katharine Klačanský napsala policy paper na téma "Budoucnost energetické chudoby: Bude Sociální klimatický fond stačit pro spravedlivý přechod?" ve kterém zmiňuje například, že spravedlivý přechod k zelené ekonomice je takový, který nikoho nenechá pozadu.

Show more PDF

Policy Paper: EU’s Transparency and Targeting of Political Advertising: Good Intentions but Clarifications and Amendments still Needed

A Policy Paper on transparency and targeting of political advertising in the EU was produced during a study visit to the Brussels office of Think Visegrad. The author of the paper, Karolína Klingová, focuses on the development of information technologies, including social media platforms with the possibility of micro-targeted campaigns, which have rapidly changed the concept of political communication and electoral campaigning.

Show more PDF

Policy Paper: EU’s Transparency and Targeting of Political Advertising: Good Intentions but Clarifications and Amendments still Needed

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikl Policy Paper zabývající se transparentností a cílením politické reklamy v EU. Autorka článku, Karolína Klingová, se v textu zaměřuje na rozvoj informačních technologií, včetně platforem sociálních médií s možností mikrocílených kampaní, které rychle změnily pojetí politické komunikace a volební kampaně.

Show more PDF

National Convention on the EU: Territorial aspects of the internal market in the global competition

Our researchers Vít Havelka and Zuzana Kasáková, together with project manager Kristína Chlebáková, prepared a background paper on the territorial aspects of the internal market in the global competition. What are the current trends in international trade affecting the functioning of the EU internal market? What instruments should the European Union use in its trade policy and how to appropriately balance the priority emphasis on free trade with an emphasis on sustainability? What is the future of relations with European partners outside the European Economic Area?

Show more

Policy Brief: Reducing poverty in the Visegrad countries

As part of a study visit to the Brussels office of the Think Visegrad platform, a publication by Tamáš Boros was created, which focuses on the issue of poverty in the Visegrad countries. The document outlines the current situation in the region, as despite robust economic growth in the V4 countries, unemployment is still much higher than in Western Europe.

Show more PDF

Policy Brief: Snižování chudoby v zemích Visegrádu

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikla publikace Tamáše Borose, která se zaměřuje na problematiku chudoby v zemích Visegrádu. Dokument přibližuje současnou situaci v tomto regionu, jelikož i přes robustní ekonomický růst v zemích V4 je stále nezaměstnanost mnohem vyšší, než v zemích západní Evropy.

Show more PDF

Policy Brief: Black Sea Synergy: Adopting a Holistic Approach to Maritime Security

As part of a study visit to the Brussels office of Think Visegrad, a publication by Michael van Ginkel was published, focusing on prosperity and security in the Black Sea region. The document provides an overview of the current situation in the region, possible threats, and ways to prevent them. The author of the paper recommends adopting a holistic approach to maritime security and describes priority areas that could benefit from increased synergies in the Black Sea region.

Show more

Policy Brief: Responding to China's connectivity agenda in EU's Neighborhood: a Central European perspective

A Policy Brief on the appropriate response of Central European countries to China's expansion in the EU neighbourhood was produced during a study visit to the Brussels office of the Think Visegrad platform. The author of the paper, Jakub Jakóbowski, focuses on the possibilities of engaging Central Europe in the EU's global connectivity agenda, implemented under the Global Gateway initiative. He highlights links with the Western Balkans and the Eastern Partnership as an indispensable element of Central European connectivity.

Show more

Policy Brief: Reakce na čínskou agendu konektivity v sousedství EU: středoevropská perspektiva

V rámci studijního pobytu v bruselské kanceláři platformy Think Visegrad vznikl Policy Brief zabývající se vhodnou reakcí středoevropských zemí na expanzi Číny v sousedství EU. Autor článku, Jakub Jakóbowski, se v textu zaměřuje na možnosti zapojení Střední Evropy do agendy EU v oblasti globální konektivity, realizované v rámci iniciativy Global Gateway. Jako nepostradatelný prvek středoevropské konektivity zdůrazňuje vazby se západním Balkánem a Východním partnerstvím.

Show more