REPORT | EU-Pacific Talks: Fostering Work-Life Balance in Diverse Societies

Another in the series of EU-Pacific talks dealt with fostering work-life balance in diverse societies. The debate focused on examining current demographic trends and their social consequences in high-income countries in Europe and Southeast Asia. The discussion also touched on social systems, flexible job opportunities, and the pressures women face when balancing work and private life.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks: Fostering Work-Life Balance in Diverse Societies

Během další debaty ze série EU-Pacific Talks, kterou pořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, se účastníci zaměřili na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v různých společnostech. Účastníci v diskusi zdůraznili současné demografické trendy a jejich sociální důsledky. Diskuse se dotkla také sociálních systémů, flexibilních pracovních příležitostí a tlaků, kterým ženy čelí při slaďování pracovního a soukromého života.

Show more

EU-Pacific Talks | Fostering Work-Life Balance in Diverse Societies

We would like to invite you to the debate called “Fostering Work-Life Balance in Diverse Societies ” in the EU-Pacific Talks series. The debate will take place on Wednesday, April 24 at 13:00 via an online stream on FB.

Show more

EU-Pacific Talks | Fostering Work-Life Balance in Diverse Societies

Rádi bychom vás pozvali na debatu s názvem "Fostering Work-Life Balance in Diverse Societies " v rámci cyklu EU-Pacific Talks. Debata se uskuteční ve středu 24. dubna ve 13:00 formou online streamu na FB

Show more

Report | EU-Pacific Talks | Unveiling Global South Dynamics: EU and Indo-Pacific Perspectives

During the fifth debate of the third edition of the EU-Pacific Talks, organised by EUROPEUM Institute for European Policy, participants focused on the importance of the Global South and the events taking place there that require attention. In the debate, participants stressed the importance of recognising regional differences, showing respect for the countries in the region and actively engaging in listening to their views. Read what our guests discussed in the report written by Adéla Jehličková.

Show more

Report | EU-Pacific Talks | Unveiling Global South Dynamics: EU and Indo-Pacific Perspectives

Během páté debaty třetího ročníku EU-Pacific Talks, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, se účastníci zaměřili na význam globálního Jihu a události, které se v něm odehrávají a které vyžadují pozornost. Účastníci v diskusi zdůraznili význam uznání regionálních rozdílů, projevení respektu ke státům v tomto regionu a aktivní zapojení do naslouchání jejich názorům. Přečtěte si o čem naši hosté debatovali v reportu, který napsala Adéla Jehličková.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks | Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation

In the next debate of the EU-Pacific Talks series, hosted by EUROPEUM Institute for European Policy, the guests explored the relationship between cooperation and competition in overcoming technological frontiers in the context of pressing climate and industrial demands. Guests explored insights on fostering technological innovation, tackling climate change and promoting sustainable development. Read what our guests discussed in the report written by Simona Růžičková.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks | Global Race in Emerging Technologies: Lessons for EU-Pacific Cooperation

Během další debaty ze série EU-Pacific Talks, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, se hosté zaměřili na zkoumání vzájemného vztahu mezi spoluprací a konkurencí při překonávání technologických hranic v souvislosti s naléhavými klimatickými a průmyslovými požadavky. Hosté se věnovali poznatkům o podpoře technologických inovací, řešení klimatických změn a podpoře udržitelného rozvoje. Přečtěte si o čem naši hosté debatovali v reportu, který napsala Simona Růžičková.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks | Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific

During the next debate in the EU-Pacific Talks series organised by EUROPEUM Institute for European Policy, participants engaged in a lively debate covering various aspects of the Russian attack on Ukraine. They also discussed the potential impact on the dynamics of the Indo-Pacific region and the ability of allies and partners to navigate their Indo-Pacific commitments. Read what our guests discussed in this report by Zuzana Augustova.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks | Charting the course for Ukraine: Reassessment of the Indo-Pacific

Během další debaty ze série EU-Pacific Talks, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, se účastníci zapojili do živé debaty zahrnující různé aspekty ruského útoku na Ukrajinu. Diskutovali také o potenciálním dopadu na dynamiku indo-pacifického regionu a schopnosti spojenců a partnerů orientovat se ve svých závazcích oblasti Indo-Pacifiku. Přečtěte si o čem naši hosté debatovali v reportu, který napsala Zuzana Augustová.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org