Národní konvent o EU: Střednědobá revize Víceletého finančního rámce, finanční plánování EU po roce 2020 a princip European Added Value

Zuzana Kasáková a Lubor Lacina vypracovali doporučení vyplývající ze zasedání kulatého stolu Národního konventu o EU, které se konalo dne 14. října 2016.

Diskuze v rámci kulatého stolu Národního konventu o EU vycházela z podkladového materiálu na téma střednědobé revize Víceletého finančního rámce, finančního plánování EU po roce 2020 a princip European Added Value, který vypracoval tým autorů Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM ve složení Radomír Špok, Lubor Lacina a Zuzana Kasáková. Z této diskuze vzešlo následujících šest doporučení:

 

  1. Česká republika by měla formulovat princip evropské přidané hodnoty, který by byl založen na podpoře politik spojených s prioritami Evropské unie, jejichž realizace v členských zemích nabývá celoevropského charakteru. Princip EVA by neměla ČR vnímat pouze v ekonomické rovině, ale i v rovině neekonomické.
  2. Česká republika by měla usilovat o zajištění souladu mezi prioritami rozpočtu EU a prioritami rozpočtu národního. Formulace priorit by měla vycházet z debaty širokého spektra aktérů na různých úrovních rozhodování. Za účelem jejich prosazení by měla ČR zajistit koordinaci postojů nejen směrem dovnitř, ale i navenek ve spolupráci s obdobně smýšlejícími zeměmi EU.
  3. Česká republika by měla usilovat o efektivní využití prostředků z rozpočtu EU. Z tohoto důvodu by měla prosazovat větší koncentraci výdajů a jejich prioritizaci. A to zejména s ohledem na předpokládané snižování prostředků na kohezní politiku a nedostatečného čerpání peněz jak ze strukturálních fondů, tak i celoevropských programů. ČR by se také měla snažit o zjednodušení procedur a snižování administrativní zátěže čerpání prostředků z rozpočtu EU a odstranění duplicit podpory v rámci národních obálek a celoevropských programů.
  4. Česká republika by měla definovat oblasti, ve kterých je efektivnější využít finanční nástroje a ty, v nichž je vhodnější zachování dotačních programů.
  5. Česká republika by měla podporovat využívání prostředků z rozpočtu EU na podporu ekonomického růstu, zaměstnanosti a investic, s cílem dosáhnout rostoucí konvergence mezi a v členských státech.
  6. Česká republika by měla prosazovat zachování sedmiletého finančního rámce pro celou EU a trvat na jasně definovaných a transparentních nástrojích flexibility. 

 

Plné znění doporučení, stejně jako shrnutí jednání kulatého stolu naleznete v PDF napravo.

#Národní konvent o EU #revize #Víceletý finanční rámec #VFR #European Added Value

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org